wynajem
spawarek

Spawarka MMA 200A

Spawarka inwertorowa

Przecinarka plazmowa

Przecinarka plazmowa

UMOWA WYNAJMU SPRZĘTU

UMOWA WYNAJMU SPRZĘTU
Zawarta w Warszawie dnia ................. r pomiędzy: Intertech s.c. K.Gajewski E.Gajewska, z siedzibą 03-879 Warszawa, ul. Przecławska 5 hala 7L, reprezentowanym przez Krzysztofa Gajewskiego zwanym dalej Wynajmującym a …................. z siedzibą ….......................... reprezentowanym przez ..................., legitymujący się dokumentem: ….................. zwanym dalej Najemcą.
§ 1. Wynajmujący oddaje w najem Najemcy następujące narzędzia i urządzenia wraz z osprzętem i wyposażeniem dodatkowym:

opis sprzętu

Przedmiot najmu czysty i sprawny pod względem technicznym. Najemca oświadcza, że znana mu jest instrukcja obsługi sprzętu oraz znane mu są zasady prawidłowego i bezpiecznego użytkowania i konserwacji sprzętu.
§2. Umowa zostaje zawarta na okres od …....... r. godz. ….. do …........ r.godz. ….......
§3. Wynajem opiewa na kwotę …...... zł za jedną dobę. Przedłużenie do 8 godzin będzie obciążone 1/2 stawki dziennej, powyżej 8 godzin będzie obciążone stawką dzienną.
§4. Celem zabezpieczenia prawidłowego zwrotu sprzętu Najemca wpłaci Wynajmującemu kaucję w wysokości …....... [ słownie: …..............] zwracaną w momencie zakończenia umowy najmu.
§5. Najemca zobowiązuje się używać przedmiot wynajmu zgodnie z przeznaczeniem oraz nie dokonywać w nim zmian bez zgody Wynajmującego.
§6. Najemca ponosi wydatki związane z wszelkimi remontami i naprawą urządzenia na skutek uszkodzeń powstałych z winy Najemcy oraz wszelkie koszty związane z użytkowaniem, w tym koszty materiałów eksploatacyjnych.
§7. Najemca zobowiązuje się nie poddzierżawiać ani w jakikolwiek sposób obciążać przedmiotu dzierżawy prawami osób trzecich bez zgody Wynajmującego.
§8. Po zakończeniu umowy Najemca zobowiązany jest zwrócić Wynajmującemu przedmiot wynajmu czysty, sprawny, w stanie nie pogorszonym z uwzględnieniem normalnego stopnia zużycia.
§9. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§10. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ewentualne spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy poddaje się rozstrzygnięciu sądów powszechnych.
§11. Najemca zobowiązuje się korzystać ze sprzętu zgodnie z przepisami Prawa Polskiego.
§12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
...................................... ......................................
Wynajmujący Najemca

Protokół zdawczo-odbiorczy
1. W dniu …..................... przekazano Najemcy sprzęt wyspecyfikowany w § 1. Najemca potwierdza odebranie sprzętu a Wynajmujący potwierdza otrzymanie kaucji w wysokości …...............................zł.
..................................... ......................................
Wynajmujący Najemca

2. W dniu …..................... Najemca zwrócił sprzęt wyspecyfikowany w § 1. Wynajmujący potwierdza odebranie sprzętu a Najemca potwierdza zwrot kaucji w wysokości …...............................zł
..................................... ......................................
Wynajmujący Najemca

-->